Zaznamba začetka nepravdnega postopka

Predlog za delitev solastnine ni takšna vrsta nepravdnega postopka oziroma procesnega dejanja, ki se po 79. členu Zakona o zemljiški knjigi – 1 zaznamuje v zemljiški knjigi.

(okrajno sodišče) Predlagatelj je vložil v nepravdnem postopku predlog za delitev solastnine ter hkrati predlagal zaznambo spora oziroma zaznambo začetka nepravdnega postopka v zemljiški knjigi pri solastnih nepremičninah.

Zaznambo spora  ureja Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1). Zaznamba je glavni vpis in za dovolitev takšnega vpisa morajo biti izpolnjeni vsi potrebni pogoji. Eden izmed osnovnih pogojev pa je, da je predlog lahko utemeljen, da gre za takšno vrsto spora ali nepravdnega postopka, ki se na osnovi 79. – 85. člena ZZK-1 lahko zaznamuje v zemljiško knjigo pri nepremičnini. Predlog za delitev solastnine ni takšna vrsta nepravdnega postopka, ki se zaznamuje v zemljiško knjigo. Ker predmet zaznambe spora ni vsako procesno dejanje, s katerim se začne katerikoli sodni postopek, temveč samo procesno dejanje, s katerim se začne tisti sodni postopek za katerega zakon določa, da se njegov začetek zaznamuje  v zemljiški knjigi. V 79. členu ZZK-1 je določeno, da se zaznamuje takšen postopek, v katerem tožnik oziroma predlagatelj zahteva, da sodišče ugotovi obstoj njegove lastninske pravice oziroma druge pravice, ki jo je pridobil na izviren način. To velja po pravilih o pridobitvi lastninske pravice s priposestvovanjem ali po pravilih o skupnem premoženju, nato zaznamba spora o prenehanju pravice, s katero se zaznamuje začetek postopka, s katerim tožnik od sodišče zahteva, da se ugotovi prenehanje pravice na nepremičnini, npr. prenehanje hipoteke zaradi poplačila terjatve v zavarovanje katere je bila ustanovljena ali pa zaznamba spora za določitev nujne poti, s katero se zaznamuje začetek nepravdnega postopka za določitev nujne poti po 1. odstavku 141. člena Zakona o nepravdnem postopku (ZNP). Predlog za delitev solastnine predlagatelja torej ni takšno procesno dejanje, ki se po 79. členu ZZK-1 zaznamuje v zemljiški knjigi, zato je bilo potrebno neutemeljen predlog zavrniti. (ic)