Tožba na ugotovitev služnosti

Zahtevek na izstavitev zemljiškoknjižne listine je nepotreben, ker sodba o ugotovitvi obstoja služnosti omogoča vpis v zemljiško knjigo.

Tožeča stranka je vložila tožbo na ugotovitev obstoja stvarne služnosti, saj naj bi skupaj s svojimi pravnimi predniki brez ugovora vsakokratnih lastnikov nepremičnine tožene stranke, že več kot osemdeset let uporabljala nepremičnino tožene stranke kot prehod do svoje nepremičnine. Služnost je tožeča stranka izvrševala peš, predvsem pa s kmetijskimi stroji, zato je s tožbo zahtevala, da ji je tožena stranka dolžna izdati listino sposobno za vknjižbo pravice stvarne služnosti na služeči nepremičnini.

Tožena stranka je v odgovoru na tožbo ugovarjala zastaranje tožbenega zahtevka, saj zahtevek za izstavitev ustrezne zemljiškoknjižne listine, sposobne za vpis stvarne služnosti na nepremičnini tožene stranke, velja desetletni zastaralni rok, iz navedb tožeče stranke pa naj bi sledilo, da izvršuje služnost že več kot osemdeset let, kar po mnenju tožene stranke pomeni, da je predmetne tožba vložena bistveno prepozno. Tožeča stranka bi morala po izpolnitvi pogojev za pridobitev lastninske pravice na podlagi zakona, torej na podlagi priposestvovanja, v roku desetih let vložiti ustrezno tožbo, česar pa ni storila.

Sodišče je tožbenemu zahtevku ugodilo, ugovor zastaranja pa zavrnilo kot neutemeljen. Podlaga tožbenemu zahtevku je služnostna pravica pridobljena na podlagi priposestvovanja. Služnostna pravica je stvarna pravica, za katero je posebej značilno, da ne zastara, pač pa kvečjemu preneha zaradi neizvrševanja, česar pa tožena stranka ni zatrjevala. Tožeča stranka je poleg ugotovitvenega zahtevka sicer res postavila tudi zahtevek na izstavitev zemljiškoknjižne listine sposobne za vknjižbo služnostne pravice v zemljiški knjigi, ki je obligacijske narave, vendar pa je takšne zahtevek v konkretnem sporu docela nepotreben, ker se služnost na podlagi priposestvovanja pridobi brez vpisa v zemljiško knjigo na originaren način, samo listini sposobno za vpis stvarne služnosti v zemljiško knjigo pa nadomešča že sodba.