Preklic darilne pogodbe

Preklic darilne pogodbe zaradi hude nehvaležnosti je možen tudi v primeru, da obdarjenkin mož stori hudo kaznivo dejanje zoper očeta darovalke.

(okrajno sodišče) Tožeča stranka je s tožbo zahtevala preklic darilne pogodbe, ki sta jo sklenili pravdni stranki in sicer iz razloga hude nehvaležnosti. Slednja naj bi se kazala tudi v tem, da je mož toženke na škodo tožničinega očeta storil kaznivo dejanje poskusa umora, zaradi česar toženka ni vredna podarjenega premoženja. Tožeča stranka je bila zelo prizadeta zaradi dejanja moža tožene stranke in je zaradi tega z njo prekinila vsakršne stike.

Toženka je v odgovoru na tožbo in tekom postopka kot nesporno priznavala dejstvo, da je njen mož streljal na očeta tožeče stranke in bil zaradi tega tudi obsojen. Tožena stranka pa je zatrjevala, da ona kot obdarjenka zoper darovalko ni storila nobenega kaznivega dejanja ali drugega dejanja nehvaležnosti, zato naj ne bi bila odgovorna za dejanja tretjih oseb, prav tako pa dejanja svojega moža ni mogla predvideti ali ga morda preprečiti.

Skladno z določbo 540. člena Obligacijskega zakonika (OZ) lahko darovalec prekliče darilno pogodbo zaradi hude nehvaležnosti, če se po njeni sklenitvi obdarjenec proti njemu ali njegovemu bližnjemu obnaša tako, da bi bilo po temeljnih moralnih načelih nepravično, da bi obdarjenec prejeto obdržal. Tožeča stranka je s toženko prekinila vsakršne odnose ravno po dogodku kaznivega dejanja moža tožene stranke zoper očeta tožeče stranke. Streljanje toženkinega moža na očeta tožnice vsekakor predstavlja hudo nehvaležnost do tožeče stranke kot darovalke. Podana je tudi adekvatna vzročna zveza med takšnim ravnanjem in morebitno prizadetostjo tožeče stranke, saj gre za moralno zavržno dejanje, ki izhaja iz sfere toženke in prizadene darovalko. Upoštevaje naravo kaznivega dejanja ter dejstvo, da toženka ni več vzpostavila nobenega odnosa s tožnico, slednja pa je celo krivila toženko za nastalo situacijo in se čutila zato hudo prizadeto, kaže na to, da bi bilo nepravično, da bi toženka darilo obdržala. Zaradi navedenega je sodišče tožbenemu zahtevku za preklic darilne pogodbe v celoti ugodilo in toženi stranki naložilo izstavitev ustrezne zemljiškoknjižne listine, da se bo darovalka lahko ponovno vpisala kot lastnica podarjenih nepremičnin. (ic)