Sprememba naslova med postopkom

Toženec, ki je po tem, ko je podal odgovor na tožbo, nastopil s prestajanjem zaporne kazni, bi moral o spremembi naslova obvestiti sodišče.

(okrožno sodišče, višje sodišče) Sodišče prve stopnje je s sodbo naložilo toženi stranki, da je dolžna plačati tožeči stranki določen denarni znesek.

Toženec je v pritožbi navajal, da je v predmetni pravdni zadevi prejel le tožbo, na katero je podal odgovor ter sodbo, iz katere je izvedel, da naj bi mu bila vročena tudi vabila na glavno obravnavo. Slednjih ni prejel, ker se je nahajal na prestajanju zaporne kazni. Vsi v majhnem kraju so vedeli, da je v zaporu, sosede, ki je sprejela vabila pa ni pooblastil za sprejemanje pošte. Ker mu ni bilo omogočeno sodelovanje v postopku je predlagal razveljavitev sodbe in ponovni postopek.

Tožeča stranka je v odgovoru na tožbo navajala, da toženec sodišču ni sporočil, da je zamenjal naslov, kot mu to nalaga 145. člen Zakona o pravdnem postopku (ZPP), prav tako pa toženec za svoje navedbe naj ne bi ponudil nikakršnih dokazov.

Toženec je prejel tožbo na naslovu, na katerem še vedno prebiva. Toženec je sicer res nastopil s prestajanjem zaporne kazni ravno v kritičnem obdobju, vendar o tem sodišča prve stopnje ni obvestil, zato je sodišče pravilno vročitve za toženca opravljalo na dani naslov v tožbi. Pritožnikove navedbe zato v tej smeri niso utemeljene, saj ni ravnal skladno s 145. členom ZPP. Je pa pritožba utemeljena v delu, ki se nanaša na kršitev procesnih pravil vročanja v pravdnem postopku. Vročevalec bi moral, ko toženca ni našel, ravnati skladno z določbami 141. člena in 142. člena ZPP in le takrat bi lahko nastopila presumpcija vročitve, česar pa ni storil, saj je sodno pošiljko z vabilom na narok izročil takoj sosedi, ki pa vabila niti ni mogla izročiti tožencu, ker se je nahajal v zaporu. Zato je pritožba utemeljena, saj toženec vabila na narok ni prejel, s čimer mu ni bila dana možnost sodelovanja v postopku. Sodišče prve stopnje s tem zagrešilo absolutno bistveno kršitev določb ZPP iz 8. točke 2. odstavka 339. člena ZPP. To je pritožbenemu sodišču narekovalo razveljavitev sodbe in vrnitev zadeve sodišču prve stopnje v novo sojenje zaradi odprave navedene kršitve.