Tek zamudnih obresti

Sklep o izvršbi, ki dovoljuje tek zamudnih obresti in njihovo izvršbo vse do dokončnega plačila, je nezakonit, razen če gre za terjatve, ki so nastale pred uveljavitvijo OZ-a.

(okrajno sodišče) Upnik je vložil predlog za izvršbo na podlagi dveh izvršilnih naslovov in sicer enega za izterjavo terjatve iz leta 1997 in drugega za terjatev iz leta 2003. Za oba zneska je upnik predlagal tudi izdajo sklepa o izvršbi za zamudne obresti od zapadlosti do dokončnega plačila. Sodišče je dovolilo izvršbo za zamudne obresti od vsakega posameznega zneska »do plačila«.

Dolžnik je podal ugovor, v katerem je zatrjeval, da je sklep o izvršbi v nasprotju z določilom 376. člena Obligacijskega zakonika (OZ). Glede terjatve iz leta 1997 je dolžnik ugovarjal, da so zapadle in neplačane zamudne obresti že dosegle glavnico, zato je nadaljnji tek obresti nezakonit in je potrebno sklep o izvršbi v tem delu razveljaviti, glede terjatve iz leta 2003 pa je navajal, da je sklep o izvršbi, ki dovoljuje tek zamudnih obresti in njihovo izvršbo vse do dokončnega plačila prav tako v nasprotju z materialnimi predpisi.

OZ v svojem 376. členu določa, da obresti nehajo teči, ko vsota zapadlih, pa ne plačanih obresti doseže glavnico. Kar zadeva terjatve iz leta 1997 dolžnik nima prav, ko se sklicuje na OZ, saj ta skladno s prehodno določbo 1060. člena OZ ne velja za obligacijska razmerja, ki so nastala pred uveljavitvijo OZ-a, to je dne 01.01.2002. Terjatev iz naslova zamudnih obresti je sicer res t.i. občasna terjatev, vendar je akcesorne narave, zato določbe 1060. člena OZ ni mogoče tolmačiti tako, da bi za presojo o tem, kdaj nehajo teči zamudne obresti od terjatve, nastale pred uveljavitvijo OZ, lahko uporabljali njegova določila. Kar zadeva terjatve, zapadle v plačilo v letu 2003, pa dolžnik pravilno poudarja, da zamudne obresti ne morejo teči do dokončnega plačila, ampak kvečjemu do takrat, ko vsota zapadlih, pa ne plačanih obresti doseže glavnico. Sklep o izvršbi, ki dovoljuje izvršbo iz naslova zamudnih obresti do plačila je v tem delu nezakonit in ga je potrebno razveljaviti. (ic)