Dokazovanje relevantnih dejstev

Ugovor, ki vsebuje le dokazni predlog za zaslišanje dolžnika, ob odsotnosti drugih dokazil ali dokaznih predlogov, ne dosega pravnega standarda obrazloženega ugovora.

(okrajno sodišče) Zoper sklep, izdan na podlagi izvršilnega naslova, je dolžnik vložil ugovor, v katerem je navajal, da je del dolga že odplačal, pri čemer pa naj ne bi več razpolagal z ustreznimi dokazili o izvršenih plačilih in je v ta namen podal dokazni predlog za svoje zaslišanje. Drugih dokaznih predlogov dolžnik ni podal.

Ugovor mora biti obrazložen. Skladno z določbo 53. člena Zakona o izvršbi (ZIZ) mora dolžnik navesti dejstva, s katerimi ga utemeljuje in preložiti dokaze, sicer se ugovor šteje kot neobrazložen. Dejstva in dokazi pa se morajo nanašati na enega izmed ugovornih razlogov iz prvega odstavka 55. člena ZIZ, ki preprečujejo izvršbo. Da se šteje ugovor za obrazložen ne zadošča zgolj pavšalno oporekanje upnikovemu izvršilnemu predlogu, da je dolžnik terjatev delno poravnal, pač pa mora dolžnik konkretno navesti, kakšen dolg je poravnal, ali v celoti ali deloma, in če ga je poravnal delno, tudi katere zneske, ter za vsa ta dejstva predložiti tudi ustrezne dokaze. V konkretni zadevi je dolžnik v ugovoru navedel le to, da je delno poravnal dolg in navedel tudi znesek, kot edini dokaz pa predlagal svoje zaslišanje. S tem je smiselno uveljavljal ugovorni razlog iz 8. točke prvega odstavka 55. člena ZIZ, vendar pa pri tem v roku, določenem za ugovor, ni predložil ustreznega dokazila. Samo zaslišanje dolžnika ne bi v ničemer dodatno razčistilo dejanskega stanja, saj dolžnik več kot to, da bi povedal, da je del dolga poravnal, ne bi mogel storiti, na drugi strani pa upnik tega ni potrdil, z drugimi dokazili pa dolžnik ne razpolaga. Izvršena plačila se običajno dokazujejo z listinami, kar pa ne pomeni, da dolžnik ne bi mogel predlagati npr. izvedbe dokaza z vpogledom v poslovne knjige upnika, iz katerih bi bilo nedvomno razvidno kakršnokoli izvršeno plačilo, česar pa dolžnik ni predlagal in so zato ostale njegove navedbe nedokazane. Ker mora skladno z določbo prvega odstavka 7. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom ZIZ vsaka stranka poleg navedbe pravno relevantnih dejstev predlagati tudi dokaze, s katerimi se ta dejstva dokazujejo, dolžnik pa tega ni storil, je njegov ugovor neobrazložen v smislu 2. odstavka 53. člena ZIZ. (ic)