Razveljavitev potrdila o izvršljivosti

Sodišče zavrglo predlog za razveljavitev potrdila o izvršljivosti sklepa o izvršbi.

(okrajno sodišče) Dolžnik je vložil pri sodišču predlog za razveljavitev potrdila o izvršljivosti sklepa o izvršbi. V predlogu je dolžnik navajal, da mu sklep o izvršbi ni bil nikoli vročen, temveč naj bi povratnico podpisal nekdo drug, zato naj bi bilo potrebno potrdilo o izvršljivosti skladno s 4.odstavkom 42.čl. ZIZ tudi razveljaviti. Svoj predlog je dolžnik utemeljeval tudi s tem, da v izvršilnem postopku, ki se vodi na podlagi verodostojne listine, sodišče najprej odloči o obstoju terjatve in dolžniku naloži, da le to plača v roku 8 dni in da se šele nato na podlagi kondemnatornega dela sklepa o izvršbi dovoli predlagana izvršba. Prvi del sklepa naj bi imel po dolžnikovem mnenju naravo izvršilnega naslova, zato je zahteval razveljavitev potrdila o izvršljivosti le tega.

Sodišče prve stopnje je dolžnikov predlog zavrglo in zavzelo stališče, da glede na samo naravo sklepa o izvršbi razveljavitev potrdila o izvršljivosti sploh ne more biti dopustna. Gre namreč za to, da sklep o dovolitvi izvršbe postane izvršljiv takoj, ko je izdan, na kar kažejo določbe 5.odstavka 9.čl. Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki govorijo o tem, da pravna sredstva zoper njega ne zadržijo postopka, da so torej nesuspenzivna. Po mnenju sodišča je potrebno upoštevati zlasti določbo prvega odstavka čl. 46 ZIZ, ki določa, da se izvršba začne opravljati še pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi, zaradi česar je bilo potrebno dolžnikov predlog zavreči. (ic)