Neizveden rubež

V primeru, da je rubež preklican, ker je postopek ustavljen, izvršitelj ni upravičen do nagrade za neizveden rubež v višini 25 % plačila po tarifi številki.

(okrajno sodišče) V izvršilni zadevi je upnik podal umik izvršilnega predloga, ker je dolžnik v celoti poravnal svojo obveznost. Sodišče je izdalo sklep o ustavitvi postopka ter ga poslalo tudi izvršitelju, ki je že pred umikom izvršbe razpisal rubež dolžnikovih premičnih stvari. Izvršitelj je upniku podal obračun stroškov in mu za preklican rubež obračunal nagrado v višini 25 % plačila po tarifi številki.

Upnik je skladno z določbo 38.c člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) vložil zahtevo, da o obračunu izvršitelja odloči sodišče in navajal, da sam preklic rubeža iz razloga ustavitve postopka ni zajet v 4. odstavku tarifne številke 1 Pravilnika o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom (v nadaljevanju: Pravilnik), zato izvršitelj do obračunane nagrade, kot v primeru neuspešnega rubeža, ni upravičen. Izvršitelj razen materialnih stroškov z razpisom rubeža ni imel nobenih drugih stroškov.

Po 4. odstavku tarifne številke 1 se izvršitelju prizna 25 % plačila po tarifi številki, če je rubež neuspešen ali neizveden iz razlogov, ki so na strani dolžnika, upnika ali tretje osebe oziroma ker ni rubljivih stvari. Izvršitelj je rubež preklical, ker je prejel sklep o ustavitvi postopka. Izvršilni postopek je ustavljen v trenutku, ko upnik vloži umik izvršilnega predloga, izdaja sklepa o ustavitvi pa je le deklaratorne narave. Po oceni sodišča prve stopnje za preklic rubeža ne velja določilo 4. odstavka Tarifne številke 1 in izvršitelj v primeru preklica ni upravičen do nagrade, ampak na podlagi 10. člena Pravilnika kvečjemu do morebiti nastalih pisarniških stroškov. V primeru preklica izvršitelj namreč še ni začel z neposrednimi dejanji v okviru rubeža premičnih stvari, zato je tak primer potrebno razlikovati od primerov, ko je rubež neuspešen, ker ni rubljivih stvari ali neizveden, ker dolžnika ni doma oziroma on sam ali kdo tretji prepreči opravo rubeža. (ic)