Izvršba v zaprtem prostoru

Upnik na rubežu ni predlagal nasilnega vstopa v dolžnikovo stanovanje, zato je izvršitelj upravičen do nagrade za neuspešen rubež, čeprav je že razpolagal z odredbo za nasilni vstop.

(okrajno sodišče, višje sodišče) V izvršilni zadevi je izvršitelj podal poročilo o opravljenih izvršilnih dejanjih ter izdal obračun nagrade in stroškov. Upnik se z obračunom ni strinjal, zato je skladno z določbo 38.c člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) podal zahtevo, da o obračunu izvršitelja odloči sodišče, saj si je izvršitelj kar trikrat obračunal nagrado za neuspešen rubež, ker vstop v dolžnikovo stanovanje ni bil možen, šele pri zadnjem rubežu pa je ugotovil, da dolžnik nima rubljivih stvari. Upnik je navajal, da izvršitelj nikakor ne more biti upravičen do nagrade za tretji neuspešen rubež, saj je že od določitve dalje razpolagal z odredbo za nasilni vstop in bi lahko že ob drugem rubežu vstopil v dolžnikov prostor in ugotovil, da nima rubljivih stvar. Izvršitelj se po upnikovi oceni ni držal sklepa sodišča.

Sodišče prve stopnje je zahtevi upnika ugodilo in izvršitelju priznalo nagrado za prvi in drugi rubež, ko bi že lahko nasilno vstopil v dolžnikovo zaprto stanovanje, ne pa tudi za tretji neuspešen rubež. Praksa izvršiteljev je namreč takšna, da pri prvem poskusu rubeža praviloma ne opravijo izvršbe v zaprtem prostoru, pri drugem rubežu pa bi izvršitelj, upoštevaje dejstvo, da je že razpolagal z odredbo za nasilni vstop, moral nasilno vstopiti v stanovanje, česar pa ni storil.

Zoper sklep sodišča prve stopnje se je pritožil izvršitelj in navajal, da je bil pri drugem rubežu prisoten tudi upnik, na zapisniku rubeža pa ni nikjer zaznamovano, da bi upnik zahteval takojšen nasilni vstop v stanovanje dolžnika, zato izvršitelj kljub izdani odredbi sodišča izvršbe v zaprtem prostoru ni opravil.

Ob ugotovitvi, da je bil upnik prisoten na drugem rubežu, pa takrat dejansko ni predlagal nasilnega vstopa v dolžnikovo stanovanje, je pritožbeno sodišče mnenja, da je izvršitelj upravičen do plačila za delo in stroškov tudi za tretji, sicer neuspešen, rubež skladno s Pravilnikom o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom. Res sicer je, da so stranke postopka dolžne kakršnekoli predloge nasloviti na sodišče, ki izvršitelju odreja način izvršbe skladno z določbo 49. člena ZIZ, vendar v primeru, da je upnik neposredno navzoč pri izvršilnem dejanju in ve, da izvršitelj lahko vstopi v dolžnikov zaprt prostor, pa tega ne predlaga ali pa celo poda nasproten predlog, izvršitelj lahko ravna skladno s predlogom upnika ali se po lastni oceni odloči, da nasilnega vstopa ne bo izvršil. Glede na obrazloženo je sodišče druge stopnje v skladu z določbo 3. točke 365. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15.členom ZIZ pritožbi izvršitelja ugodilo in sklep sodišča prve stopnje spremenilo tako, da je izvršitelju poleg že priznanega plačila priznalo še plačilo za delo in stroškov za tretji neuspešen rubež, kot to izhaja iz obračuna, izdanega s strani izvršitelja. (ic)