Odgovornost dedičev za zapustnikove dolgove

Ker je po dednem dogovoru le en dedič pridobil zapustnikovo premoženje, ostali pa so prevzeli dolgove, zoper slednje ni mogoče nadaljevati izvršilnega postopka.

(okrajno sodišče) Izvršilni postopek je bil zaradi dolžnikove smrti na podlagi 1. točke 1. odstavka 205. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) prekinjen. V zapuščinskem postopku po pokojnem dolžniku so trije dediči odstopili svoje dedne deleže na premoženju četrtemu dediču, posledično pa so prevzeli le dolžnikove dolgove.

Upnik je na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju predlagal nadaljevanje izvršilnega postopka zoper vse dediče. Upnik je v predlogu navajal, da so trije dediči sicer res odstopili svoje dedne deleže po pokojnemu dolžniku četrtemu dediču, kar pa ne more spremeniti dejstva, da imajo status dedičev. Vsi dediči namreč odgovarjajo za zapustnikove dolgove solidarno, vendar le do višine podedovanega premoženja. Če so trije dediči odstopili svoj dedni delež na premoženju pokojnika četrtemu dediču, je bila to njihova poslovna volja, veljavna zakonodaja pa nikjer ne ureja primera, da dedič, ki  podeduje samo dolgove, ker je premoženje odstopil drugemu dediču, ne ogovarja za dolgove zapustnika do višine podedovanega premoženja. Drugačna bi bila seveda situacija, če bi se dediči odpovedali dedovanju.  

Skladno z določbo 132. člena Zakona o dedovanju (ZD) s trenutkom smrti zapustnika preide pokojnikova zapuščina na dediče. Dediči skladno z določbo 1. odstavka 142. člena ZD odgovarjajo za zapustnikove dolgove do višine podedovanega premoženja, zato je sodišče ugodilo upnikovemu predlogu v delu, ki zadeva nadaljevanje izvršbe zoper tistega dediča, za katerega je iz sklepa o dedovanju razvidno, da je podedoval celotno dolžnikovo premoženje in sklenilo, da se predlog za nadaljevanje izvršbe zoper ostale dediče zavrne. Iz sklepa o dedovanju je namreč razvidno, da predstavljajo dedni deleži ostalih dedičev skladno z dednim dogovorom le delež na zapustnikovih dolgovih in ker aktivnega premoženja niso podedovali, tudi ne morejo odgovarjati za dolgove pokojnega dolžnika. (ic)