Izbris subjekta iz sodnega registra po ZFPPIPP

Če dolžnik ni izpolnil vseh svojih obveznosti, je to ovira za izbris subjekta vpisa iz sodnega registra brez likvidacije tudi v primeru začetka postopka izbrisa iz razloga, ker dolžnik ne posluje na naslovu navedenem v poslovnem registru.

Sodišče je izdalo sklep, s katerim je začelo postopek izbrisa družbe iz sodnega registra brez likvidacije zaradi obstoja izbrisnega razloga po 2. točki prvega odstavka 427. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ker naj ne bi posloval na naslovu, navedenem v poslovnem registru. Zoper izdani sklep je vložila Finančna uprava RS kot upnik ugovor, s katerim je nasprotovalo izbrisu, ker naj bi imel subjekt vpisa do upnika neporavnane obveznosti. Registrsko sodišče je ugovoru ugodilo in postopek izbrisa ustavilo, ker naj bi upnik uspel izpodbiti domnevo izbrisnega razloga iz 2. točke drugega odstavka 427. člena ZFPPIPP.

Predlagatelj je zoper izpodbijani sklep o ustavitvi postopka vložil pritožbo, v kateri je navajal, da je postopek izbrisa tekel po izbrisnem razlogu iz 2. točke prvega odstavka 427. člena ZFPPIPP in upnik bi moral, če bi hotel s pritožbo uspeti, dokazati, da subjekt vpisa na naslovu, vpisanem v poslovnem registru, posluje. Slednjega upnik ni ne zatrjeval ne dokazal, ne bi pa upnik smel uspeti s pritožbo, da ima subjekt vpisa neporavnane obveznosti (glej dosedanjo sodno prakso VSL sklep IV Cpg 1071/2014, VSK sklep Cpg 234/2009).
 
Sodišče druge stopnje je pri odločanju o pritožbi menil, da je protiustavna 2. točka prvega odstavka v zvezi z 2. alinejo 2. točke drugega odstavka 427. člena ZFPPIPP. Zato je v skladu s prvim odstavkom 23. člena Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS) postopek odločanja o pritožbi prekinilo in na Ustavno sodišče RS vložilo zahtevek za začetek postopka za oceno njegove ustavnosti. Ustavno sodišče je odločilo, da je določba ZFPPIPP v neskladju z Ustavo RS in državnemu zboru naložilo, da mora protiustavnost odpraviti v roku enega leta po objavi odločbe v Ur.l. RS, do odprave ugotovljene protiustavnosti pa je odločilo, da se v postopku izbrisa pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije, začetem na podlagi 2. točke prvega odstavka 427. člena ZFPPIPP (glej odločbo U-I-57/15-13 in U-I-2/16-6 z dne 14.04.2016) kot ugovor, da izbrisni razlog ne obstaja, uveljavi tudi, da pravna oseba ni prenehala poslovati, da ima premoženje ali da ni izpolnila vseh svojih obveznosti. Navedeno pomeni, da je mogoče v izbrisnem postopku po 2. točki prvega odstavka 427. člena ZFPPIPP uveljaviti vsebinsko enak ugovor kot v izbrisnem postopku po 1. točki prvega odstavka 427. člena ZFPPIPP.

Na podlagi tako izdane odločbe ustavnega sodišča je pritožbeno sodišče v nadaljevanju postopka pritožbo predlagatelja zavrnilo kot neutemeljeno. Odločitev sodišča prve stopnje, da je upnik v ugovoru zoper sklep o začetku postopka izbrisa, s trditvami, da ima subjekt vpisa neporavnane obveznosti, uspel izpodbiti obstoj izbrisnega razloga, se tako izkaže kot pravilna. Upnik je namreč navedel, da ima do dolžnika še terjatve, kar pomeni, da subjekt vpisa ni izpolnil vseh svojih obveznosti, posledično pa to predstavlja oviro za izbris subjekta iz sodnega registra brez likvidacije. Upoštevaje odločitev ustavnega sodišča pritožbeno sodišče tudi ni moglo slediti stališču pritožnika, da bi moral subjekt vpisa v ugovornem postopku dokazati, da na naslovu, vpisanem v poslovnem registru, dejansko posluje.

odvetnik Igor Cek