Upravno pravo in upravni spor

Upravno pravo lahko označimo kot sistem pravnih norm, ki urejajo razmerja med posameznikom (fizična ali pravna oseba) in javno oblastjo (državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil).

Posameznik lahko uveljavlja svoje pravice pred upravnimi organi (na občinah, upravnih enotah, na ministrstvih) v upravnem postopku, pred sodišči pa v upravnem sporu, kjer s tožbo izpodbija dokončno izdano odločbo oz. upravni akt oz. drugi akt.
V tem sklopu naša odvetniška pisarna na zahtevo naše stranke vodi postopke za izdajo gradbenih in uporabnih dovoljenj, legalizacijo zgrajenih objektov, denacionalizacijo, pridobitve raznih soglasij ipd.. Strankam svetujemo pri pripravi in sklepanju gradbenih pogodb, pripravi potrebnih aktov za ustanovitev društva ali zavoda ipd.. Naše stranke zastopamo tudi pri uveljavljanju zahtevkov s področja gradbenega prava (inšpekcijski postopki, geodetski postopki, razlastitveni postopki itd.).