Izvršilno pravo

Izvršilni postopek je zadnji stadij v postopku uveljavljanja pravic. Gre za postopek realizacije sodnih odločb v primerih, ko dolžnik ne izpolni, kar mu sodišče nalaga. V ta namen se vodijo postopki izterjave, poizvedbe o premoženjskem stanju dolžnika ter zavarovanje terjatev.

Našim strankam svetujemo najbolj učinkovite in hitre poti do izpolnitve terjatve. Sestavljamo opomine pred izvršbo, predloge za izdajo predhodnih ali začasnih odredb, opravljamo poizvedbe o premoženjskem stanju dolžnika, obračunavamo zamudne obresti, vlagamo izvršilne predloge za izvršbo na podlagi verodostojnih listin in izvršilnih naslovov ter zastopamo naše stranke (tako upnike kot dolžnike) v postopkih pred sodiščem - v primeru ugovora zoper izvršbo.

Sodna praksa Izvršilno pravo

Če upravnik vloži tožbo za vplačilo v rezervni sklad v svojem imenu in na svoj račun, ni podana njegova aktivna legitimacija, saj ni nosilec terjatve, temveč so to preostali etažni lastniki, ki jih upravnik le zastopa kot zakoniti zastopnik.

Beri dalje

Zgolj dejstvo, da je toženec posestnik in lastnik nepremičnine, iz katerega izvira motilno ravnanje, še ne pomeni, da je pasivno legitimiran v postopku izdaje začasne odredbe, temveč je potrebno izkazati verjetnost obstoja konkretnega motilnega ravnanja tožene stranke.

Beri dalje

Čeprav je izvršilni naslov izdan na podlagi t.i. hipotekarne tožbe, lahko upnik za izterjavo prisojenih pravdnih in izvršilnih stroškov uporabi vsa izvršilna sredstva.

Beri dalje

Če dolžnik ovira opravo cenitve nepremičnine, lahko sodišče kot pomoč izvedencu postavi izvršitelja, kateri lahko pri izvršitvi naloge zaprosi za prisotnost policije.

Beri dalje

Tudi, če upnik nima izvršilnega naslova zoper pravno osebo kot prvotnega dolžnika, ampak le verodostojno listino, lahko predlaga izvršbo zoper pravne naslednike.

Beri dalje

Četudi je bila zastavna pravica na nevknjiženi nepremičnini ustanovljena z rubežnim popisom, je za izbris potrebno predložiti izbrisno pobotnico in izvirnik prodajne pogodbe.

Beri dalje

Sodišče v izvršilnem postopku ni dolžno razpisati naroka za obravnavo ugovora, če dolžnik v dokaz svojim navedbam ni predlagal niti svojega zaslišanja.

Beri dalje

Upnik na rubežu ni predlagal nasilnega vstopa v dolžnikovo stanovanje, zato je izvršitelj upravičen do nagrade za neuspešen rubež, čeprav je že razpolagal z odredbo za nasilni vstop.

Beri dalje

Izvršitelj ne potrebuje v vsakem primeru, kadar je odrejen nasilni vstop v prostore dolžnika, pomoč policije, mora pa zagotoviti navzočnost dveh polnoletnih občanov.

Beri dalje

V primeru, da je rubež preklican, ker je postopek ustavljen, izvršitelj ni upravičen do nagrade za neizveden rubež v višini 25 % plačila po tarifi številki.

Beri dalje

Izvršitelj je dolžan opravljati rubež ne glede na ugovore, da se kršijo katerekoli pravice drugih oseb na stvari in ni pristojen za presojo, ali je določena stvar dolžnikova ali ne.

Beri dalje

Preživninski upravičenec mora ne le dokazati, da mu je šola priznala status rednega dijaka ali študenta, ampak mora redno izpolnjevati svoje študijske obveznosti – opravljati kolokvije oziroma izpite.

Beri dalje

Predlog za obnovo postopka se vlaga zoper pravnomočen sklep o izvršbi, pri čemer je nepomembno, ali je izvršilni postopek pravnomočno zaključen ali ne.

Beri dalje

Ni mogoče obnoviti postopka takrat, kadar stranka trdi, da je bila vročitev odločbe opravljena nepravilno.

Beri dalje

Če dolžnik zatrjuje, da je obveznost izpolnil, nima pa o tem pisnega potrdila o plačilu, mora v ugovoru za takšno dejstvo predlagati drug dokaz, sicer je ugovor neobrazložen.

Beri dalje

Škoda, ki bi jo dolžnik utrpel zaradi prisilne izpolnitve terjatve, ne more predstavljati nenadomestljive škode in posledično razloga za odlog izvršbe.

Beri dalje

Od uveljavitve ZIZ-H dalje odvetnik ni več dolžan predložiti pooblastila ob vložitvi ugovora zoper sklep o izvršbi, četudi je začetek obveznega elektronskega vlaganja vlog odložen.

Beri dalje

Sodišču ni treba v sklepu o izvršbi omejitve izvršbe izraziti v denarnem znesku, ampak koliko znašajo omejitve pri dolžniku mora ugotavljati organizacija za plačilni promet.

Beri dalje

Sodišče zavrglo predlog za razveljavitev potrdila o izvršljivosti sklepa o izvršbi.

Beri dalje

Potrdilo o pravnomočnosti se lahko razveljavi le, če je prišlo do tehnične napake pri potrjevanju pravnomočnosti in ne, če je pri vročanju prišlo do kršitev procesnih pravil.

Beri dalje

Ker je dolžnik v isti zadevi že večkrat vložil pritožbe zoper sklepe sodišča prve stopnje, vložitve pritožbe pri nepristojnem sodišču ni mogoče pripisati njegovi nevednosti.

Beri dalje

Pravne posledice novele ZIZ-I glede predhodne odredbe se ne morejo raztezati na dolžnikov ugovor, vložen pred uveljavitvijo novele, sicer bi šlo za nedopusten retroaktiven učinek te novele.

Beri dalje

Določba ZIZ, ki omogoča, da je podlaga izdani predhodni odredbi tudi pavšalen ugovor zoper sklep o izvršbi, vložen pred uveljavitvijo novele ZIZ-I, ni v nasprotju s 155. členom Ustave RS.

Beri dalje

Obstoj nevarnosti, da bo zaradi prodaje dolžnikove nepremičnine uveljavitev upnikove terjatve onemogočena oziroma precej otežena, je potrebno presojati v luči splošno znanega dejstva gospodarske in finančne krize v gradbeništvu ter čedalje številčnejšega propadanja podjetij, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo.

Beri dalje

Četudi odstop dednega deleža pomeni neodplačno razpolaganje v škodo upnika, izpodbijanje takšnega dejanja ni možno, če je predmet dedovanja zaščitena kmetija.

Beri dalje

Ugovor, ki vsebuje le dokazni predlog za zaslišanje dolžnika, ob odsotnosti drugih dokazil ali dokaznih predlogov, ne dosega pravnega standarda obrazloženega ugovora.

Beri dalje

Izvršilno sodišče je dolžno poskrbeti, da je izvršitelj tudi med sodnimi počitnicami takoj seznanjen z ustavitvijo izvršilnega postopka.

Beri dalje

O dolžnikovem predlogu za razveljavitev klavzule pravnomočnosti in izvršljivosti sklepa o izvršbi mora odločati sodnik in ne strokovni sodelavec.

Beri dalje

Če izvršitelj razpiše rubež po umiku izvršbe, o katerem pa ni obveščen, je upravičen do plačila nagrade za preklican rubež, saj je opravil aktivnosti v zvezi z razpisom rubeža.

Beri dalje

Sodišče o povrnitvi stroškov odloči na zahtevo stranke brez obravnavanja, vendar je dolžno dati upniku možnost, da se izjavi o zahtevku dolžnika za povrnitev stroškov.

Beri dalje

V ugovoru po izteku roka je treba navesti dejstva, iz katerih izhaja, da je dolžnik terjatev plačal ali da je upnik odpustil plačilo dolga ali da je terjatev na drug način prenehala.

Beri dalje

Upnik lahko po umiku izvršilnega predloga vloži nov predlog za izvršbo, ne more pa več predlagati nadaljevanja izvršbe z novim izvršilnim sredstvom.

Beri dalje

Varščina mora biti nadomestek odloženi izvršbi, vendar to ne pomeni, da mora po višini dosegati vrednost spornega predmeta izvršbe.

Beri dalje

Začasna odredba s prepovedjo odtujitve in obremenitve nepremičnine ne pomeni le neznatnega posega v lastninsko pravico kot ustavno zagotovljeno kategorijo.

Beri dalje

Sklep o izvršbi, ki dovoljuje tek zamudnih obresti in njihovo izvršbo vse do dokončnega plačila, je nezakonit, razen če gre za terjatve, ki so nastale pred uveljavitvijo OZ-a.

Beri dalje

Čeprav je bila upnikova denarna terjatev v izvršilnem naslovu le opisna, vendar določljiva, je mogoča izvršba tudi za zamudne obresti, čeprav niso izrecno priznane.

Beri dalje

O višini terjatve iz naslova zamudnih obresti odloči izvršilno sodišče, ki pri tem upošteva dan plačila in vsa pravila, ki urejajo višino zamudnih obresti.

Beri dalje

Obrestna terjatev, ki izvira iz pravnomočnega izvršilnega naslova, zastara v enakem roku kakor glavna terjatev, to je v desetih letih.

Beri dalje

Obstoj dveh izvršilnih naslovov ne more biti ovira za vodenje izvršilnega postopka, četudi je kazensko sodišče odločilo o premoženjskem zahtevku, o katerem je že bil izdan sklep o izvršbi.

Beri dalje

Ker je pritožnik vložil pritožbo neposredno na višje sodišče v subjektivni predstavi, da bo tako bolj uspešen in to v zakonskem roku, je zavrženje take pritožbe prestroga sankcija.

Beri dalje

Upnik ni upravičen do povračila stroškov (sodne takse) za odlog izvršbe, saj ne gre za strošek, ki je potreben za prisilno izterjavo dolga.

Beri dalje

Pri presoji pogojev za odlog izvršbe so kriteriji za tretjega milejši kot za dolžnika in v določenih primerih že sama posledica izvršbe - izguba predmeta, za tretjega pomeni nenadomestljivo škodo.

Beri dalje

Pri odločanju o omejitvi izvršbe je potrebno izhajati tudi iz zemljiškoknjižnega stanja in presoditi, ali in kako pri teh nepremičninah vpisane pravice in pravna dejstva vplivajo oziroma utegnejo vplivati na poplačilo upnikove terjatve.

Beri dalje