Gospodarsko pravo

Gospodarsko pravo je pravna panoga, ki ureja pravni status gospodarskih subjektov, njihovo notranjo organizacijo in njihova medsebojna razmerja pri prometu blaga in storitev na trgu.

Del gospodarskega prava, ki ureja posamezne gospodarske subjekte, njihov pravni položaj in njihove notranje organizacije, imenujemo pravo gospodarskih družb (statusno (korporacijsko) pravo).Pravna razmerja med gospodarskimi subjekti pri prometu blaga in storitev ureja t.i. gospodarsko pogodbeno pravo (gospodarske pogodbe, ki jih med seboj sklepajo gospodarski subjekti), ki je sicer v našem pravnem redu urejeno v obligacijskem pravu.Nadalje gospodarsko pravo v širšem pojmovanju zajema številne vrste pravno urejenih razmerij, v katere vstopajo gospodarski subjekti na trgu, to je predvsem področje konkurence in industrijske lastnine. Slednje se vse bolj uveljavlja kot samostojna pravna panoga, ki so jo nekateri poimenovali kar tržno pravo.V okviru korporacijskega prava nudimo v naši pisarni pravno pomoč pri pripravi družbenih pogodb, aktov o ustanovitvi, internih aktov itd., ter zastopanje na skupščinah delniških družb in podobno. Pravno pomoč nudimo tudi na področju insolvenčnega prava: v stečajnih postopkih in postopkih osebnega stečaja, v postopkih likvidacije ali v postopkih prisilne poravnave (prijava terjatev, izpodbijanje pravnih poslov itd.). Prav tako pravno svetujemo na področju konkurenčnega prava oz. prava varstva konkurence (odškodninski zahtevki, združitve, prevzemi, ipd.), prava intelektualne lastnine – zaščita pravic industrijske lastnine ter avtorskih in sorodnih pravic (npr. izterjava honorarjev, sestava avtorskih pogodb, licenčnih pogodb za izkoriščanje patentov, modelov, znamk in know-howa, itd.) ter v primerih izterjave dolgov in zavarovanje terjatev (hipoteka, zastavna pravica ipd.). Učinkovito svetujemo tudi na področju finančnega prava in javno - finančnega prava, ki obsega pravo državnih pomoči, pravo javnega naročanja, javno-zasebnega partnerstva, in druge načine finančnega sodelovanja, poslovanja in finančnih operacij. Našim strankam pomagamo tako pri pripravi razpisne dokumentacije, sklepanju poslov, kot pri ostalih vprašanjih, ki se strankam pojavljajo v okviru tega področja. Npr. svetujemo pri izbiri ustreznega postopka oddaje javnega naročila, pripravljamo sklepe o začetku postopka javnega naročila in podobno.

 

Sodna praksa Gospodarsko pravo

Petletno preizkusno obdobje sodišče določi res za skrajne primere, ko gre za izjemno visoke zneske dolgov, očitno neodgovorno ali neskrbno ravnanje stečajnega dolžnika ali visoke mesečne prejemke.

Beri dalje

Če dolžnik ni izpolnil vseh svojih obveznosti, je to ovira za izbris subjekta vpisa iz sodnega registra brez likvidacije tudi v primeru začetka postopka izbrisa iz razloga, ker dolžnik ne posluje na naslovu navedenem v poslovnem registru.

Beri dalje

Dejstvo, da družbenika nista bila seznanjena s konkretno posojilno pogodbo, ki jo sklenil prokurist družbe, samo po sebi še ne pomeni, da nista bila vključena v gospodarjenje družbe.

Beri dalje

Ker gre za črno gradnjo, ki je ni mogoče prodati, je sodišče nepremičnino izročilo neposredno upniku, ki je imel na nepremičnini hipoteko.

Beri dalje

Če dolžnik ne razpolaga z vsaj nekaj premoženja, ki bi predstavljalo stečajno maso, ni razumno, da se mu dodeli BPP za oprostitev plačila predujma stečajnega postopka.

Beri dalje

Pri presoji kaznivih dejanj, ki preprečujejo odpust obveznosti, ni pomembna le uvrstitev v ustrezno poglavje kaznivih dejanj KZ-1, temveč, da je relevantno predvsem, ali ima kaznivo dejanje, za katerega je bil stečajni dolžnik pravnomočno obsojen, pomembne elemente kaznivega dejanja proti premoženju ali gospodarstvu.

Beri dalje