Izročitev premoženja stečajnemu upniku

Ker gre za črno gradnjo, ki je ni mogoče prodati, je sodišče nepremičnino izročilo neposredno upniku, ki je imel na nepremičnini hipoteko.

(okrožno sodišče) Zoper dolžnika se je vodil stečajni postopek. Edino dolžnikovo premoženje je predstavljal solastniški delež na nepremičnini, ki je bila črna gradnja, saj je bila stanovanjska stavba in garaža zgrajena brez gradbenega dovoljenja, lokacijsko dovoljenje pa je že poteklo. Glede na to, da solastniškega deleža na dolžnikovi nepremičnini ni bilo mogoče prodati, je stečajni upravitelj predlagal, da se solastniški delež izroči ločitvenemu upniku, ki je priglasil ločitveno pravico. Drugi stečajni upnik je temu nasprotoval in navajal, da veljavna zakonodaja ne dopušča, da bi zastavni upnik neposredno na podlagi zakona pridobil lastninsko pravico na nepremičnini, na kateri ima zastavno pravico.

Sodišče je izdalo sklep, s katerim je odločilo, da se premoženje, ki bi padlo v stečajno maso, to je solastniški delež na nepremičnini, izroči ločitvenemu upniku, ker premoženja ni mogoče prodati. Ločitveni upnik ima hipoteko na dolžnikovem solastniškem deležu, hiša je brez gradbenega dovoljenja, gre za edino dolžnikovo premoženje in ker v stečajni masi ni sredstev, ki so potrebna za legalizacijo te gradnje, je sodišče odločilo kot zgoraj navedeno. Jasno je, da povpraševanja za nakup nepremičnine s statusom, kakršnega ima, ni. V 157. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL) je določeno, da v primeru, če premoženja ni mogoče prodati, se to razdeli upnikom, če ga sprejmejo, pri čemer se upošteva višina njihovih terjatev. Čeprav zastavni upnik, glede na pozitivno zakonodajo, ne more pridobiti zastavne pravice na nepremičnini, na kateri ima zastavno pravico avtomatično po zakonu, je v tem primeru edina možna situacija, da se ravna skladno z določbo 157. člena ZPPSL in se nepremičnina izroči hipotekarnemu upniku. (ic)